Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

Fundacja zachęca pracowników grupy kapitałowej PGZ do inicjowania i udziału w lokalnych akcjach społecznych na zasadzie wolontariatu.

Promujemy i wspieramy zaangażowanie pracowników w autorskie projekty, skierowane do lokalnych społeczności z terenów, z których pochodzą wolontariusze lub z terenu siedziby spółki.

Zależy nam na propagowaniu szerokiego spectrum działań wolontariackich, nie tylko w zakresie pomocy charytatywnej, ale również na polu kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.