O fundacji

Statut

STATUT FUNDACJI POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej” zwana w dalszej części Statutu “Fundacją”, ustanowiona została w Warszawie w dniu 8 sierpnia 2016 roku na podstawie oświadczenia woli Fundatora Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Kancelarię Notarialną Anna Kotuniak, Matylda Przybylska S.C. w Warszawie, Rep. A nr 4424/2016.
 2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą „Fundacja PGZ”.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
 5. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. obrony narodowej.

§4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

 

ROZDZIAŁ II

§5

Cel i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  a. promowanie postaw obywatelskich i proobronnościowych;
  b. realizacja zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  d. inicjowanie i wspieranie zadań, których celem jest dbałość o dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawdę historyczną,
  e. realizacja zadań w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  f. pomoc i opieka nad weteranami oraz członkami rodzin osób poległych w służbie;
  g. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą;
  h. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  i. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  j. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
  k. realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  l. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  ł. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  m. działalność charytatywna;
  n. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  o. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym wspieranie młodych wynalazców;
  p. realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
  r. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  s. realizacja zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
  t. realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  u. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26.)
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową określoną w §5 ust. 1.
 3. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru, zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji, lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.
 5. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.
 6. Fundacja może realizować swoje cele udzielając wsparcia rzeczowego, organizacyjnego i finansowego na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§6

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  a. Fundusz Założycielski w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
  b. sprzęt biurowy (komputery, telefony, oprogramowanie w tym graficzne),
  c. środki pieniężne oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§7

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju i zagranicą;
  b. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych;
  c. zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
  d. depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;
  e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
  f. zysków z działalności gospodarczej;
  g. aukcji internetowych.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 3. Fundacja ma prawo weryfikować partnerów, rozumianych także jako osoby fizyczne (beneficjentów pomocy oraz darczyńców), w szczególności w kontekście ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§8

 1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone na realizację:
  a. celów statutowych Fundacji,
  b. celów oznaczonych przez darczyńcę a objętych zakresem działania Fundacji,
  c. działań związanych z bieżąca obsługą administracyjną, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym i grantowym na prowadzenie programów realizujących cele Fundacji.
 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
 4. Fundacja wprowadza zakaz:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  b. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  c. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

ROZDZIAŁ IV

Organy i organizacja Fundacji

 

§10

 1. Organami Fundacji są:
  a. Zarząd Fundacji, jako organ inicjujący, decyzyjny i wykonawczy, zwany dalej „Zarządem Fundacji”;
  b. Rada Fundacji, jako organ nadzorujący, opiniujący i decyzyjny, zwana dalej „Radą Fundacji”;
  c. Komitet Honorowy Fundacji, jako organ doradczy, zwany dalej „Komitetem Honorowym”.
 2. Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji.
 3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) w obecności co najmniej połowy członków danego organu, przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji albo odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§11

Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji. Zarząd jest organem inicjującym, decyzyjnym i wykonawczym

§12

 1. Zarząd składa się od 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Liczbę członków określa organ powołujący. Kadencja upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym. Członek Zarządu Fundacji może być powołany na kolejne kadencje.
 2. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu Fundacji. W takim przypadku, w związku z koniecznością powołania nowego członka Zarządu Fundacji, Rada Fundacji niezwłocznie zgłasza Fundatorowi ustanie mandatu Członka Zarządu Fundacji.
 3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatora, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji wybiera Rada Fundacji spośród powołanych członków Zarządu Fundacji.
 4. Kandydatem na członka Zarządu Fundacji może być osoba która:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne popełnione przestępstwa skarbowe;
  c. cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.
 5. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji,
  a. na pisemny wniosek Fundatora, nie wymagający uzasadnienia;
  b. na wniosek pozostałych członków Zarządu Fundacji, gdy nie wywiązuje się on z powierzonych mu obowiązków, przy czym w takim przypadku uchwała Zarządu Fundacji w sprawie skierowania wniosku do Rady Fundacji musi zostać podjęta zwykłą większością głosów;
  c. na wniosek członków Rady Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.
 7. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Fundacji. W przypadku równości głosów w głosowaniu nad uchwałami, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 8. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i jej reprezentowania na zewnątrz, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji lub członka Zarządu Fundacji łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu Fundacji.

§13

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji, lub 2 członków Zarządu Fundacji łącznie. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§14

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a. inicjowanie, przygotowywanie i przedstawianie projektów realizacji celów Fundacji do zatwierdzenia Radzie Fundacji;
  b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  c. przygotowywanie i realizacja strategii Fundacji;
  d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji przedstawiane jest właściwemu ministrowi oraz podawanie do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa. Dostarczanie członkom Rady Fundacji, na ich wniosek wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności;
  f. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  g. powoływanie oddziałów Fundacji po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji;
  h. opracowywanie projektów regulaminów Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Biura Fundacji;
  i. podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
  j. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
  k. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnianych w Fundacji;
  l. ustalanie zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji;
  m. występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz wnioskiem o likwidację Fundacji,

§15

Zarząd Fundacji działa zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

Rada Fundacji

§16

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym, opiniodawczym i decyzyjnym.
 2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków.
 3. Członków składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. W skład Rady Fundacji wchodzi dwóch członków Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. powołanych przez Fundatora. Kandydat na członka Rady Fundacji powinien dostarczyć Fundatorowi swoją pisemną zgodę na kandydowanie, nie później niż na 7 dni przed planowanym wyborem
 4. Członkowie Rady Fundacji wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 5. Kadencja Rady Fundacji upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu Fundacji.
 6. Kandydatem na członka Rady Fundacji może być osoba, która:
  a. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
  b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c. cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.
 7. Mandat Członka w Radzie Fundacji wygasa:
  a. wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;
  b. w przypadku śmierci;
  c. z dniem odwołania przez Fundatora w każdym czasie;
  d. z dniem upływu kadencji.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie członków Rady Fundacji określa Fundator w formie pisemnego oświadczenia.

§17

Rada Fundacji spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji oraz zwołuje posiedzenia Rady Fundacji.

§18

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  a. wytyczanie kierunków działania Fundacji, poprzez zatwierdzanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
  b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji;
  c. wykonywanie wobec członków Zarządu Fundacji czynności z zakresu prawa pracy oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  d. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji;
  e. opiniowanie wieloletnich i rocznych planów i programów działania Fundacji i strategii Fundacji;
  f. nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
  g. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań powyżej 20 000 zł netto.
  h. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  i. zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Biura Fundacji;
  j. określanie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;
  k. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 2. Rada Fundacji może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdania z oznaczonej sprawy.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności za ubiegły rok obrotowy winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia o rejestracji Fundacji, a kończy się 31 grudnia 2017 roku.

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji lub z inicjatywy Fundatora.
 2. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Z ważnych powodów można skrócić ten termin do 3 dni. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania, jeśli na posiedzeniach obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji, a żaden członek z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wprowadzenia zmian do porządku obrad.

§20

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. I w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

 

ROZDZIAŁ VII

Komitet Honorowy Fundacji

§21

 1. Komitet Honorowy Fundacji jest organem doradczym.
 2. Komitet Honorowy Fundacji liczy od 3 do 10 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Członków składu Komitetu Honorowego Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Kandydatem na członka Komitetu Honorowego Fundacji może być osoba, która:
  a. nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
  b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c. cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.
 5. Kadencja Członka w Komitecie Honorowym Fundacji wygasa:
  a. wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
  b. w przypadku śmierci,
  c. z dniem odwołania przez Fundatora.
 6. Funkcja członka Komitetu Honorowego Fundacji jest honorowa i bezpłatna.

§22

Fundator wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Komitetu Honorowego Fundacji kieruje pracami Komitetu Honorowego Fundacji oraz zwołuje posiedzenia Komitetu Honorowego Fundacji na wniosek Fundatora

§23

Do kompetencji Komitetu Honorowego Fundacji należy:
a. wskazywania kierunków działania fundacji;
b. prowadzenie innych działań o charakterze doradczym.

§24

Komitet Honorowy Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa lata na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu Honorowego Fundacji na wniosek Fundatora. Członkowie Komitetu Honorowego Fundacji powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie drogą mailową uznaje się za skuteczne.

§25

Do udziału w posiedzeniach Komitetu Honorowego Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele Fundatora oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

Fundator

§26

 1. Fundatorem Fundacji jest Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna.
 2. Do kompetencji Fundatora, oprócz wymienionych w statucie, należy w szczególności:
  a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
  b. powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji;
  c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji oraz rocznych planów realizacji celów i misji Fundacji, sporządzonych przez Zarząd Fundacji i zaopiniowanych przez Radę Fundacji;
  d. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.
 1. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

§27

Fundatorowi przysługuje indywidualne prawo kontroli. W tym celu Fundator lub Fundator z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Fundacji, sporządzać bilans dla swego użytku, polecić przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji lub zażądać wyjaśnień od Zarządu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§28

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

§29

 1. Wniosek o likwidacji Fundacji składa Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Rady Fundacji i Fundatora.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

§30

Fundacja może ustanawiać medale i odznaczenia honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym.

§31

 1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
 2. Zmiana Statutu może nastąpić z inicjatywy Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji albo z inicjatywy Fundatora. Zmiany statutu dokonuje Fundator.