Rowerowa Odnowa 2020

Regulamin

Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu wskazanego w par. 4 ust. 20 niniejszego Regulaminu.

Termin rozstrzygnięcia Programu został przesunięty na 21 grudnia br. 

 

Regulamin Programu „ROWEROWA ODNOWA – dla Weterana”

Cel Programu: utrzymanie sprawności fizycznej oraz propagowanie aktywności sportowej weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa poprzez wyposażenie ich w sprzęt wspierający rehabilitację.

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Organizatorami Programu są: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ( dalej ,,Fundacja’’)
  i Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju (dalej ,,Stowarzyszenie’’).
 2. Fundatorem sprzętu jest Fundacja.
 3. Program skierowany jest do weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, którzy biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano im świadczenia odszkodowawcze. Jednocześnie rodzaj doznanego wypadku spełnia przesłanki określone w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.).
 4. Organizatorzy mogą przyznać darowiznę rzeczową w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego weteranom poszkodowanym wyłonionym przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie złożonych wniosków.
 5. Zakup sprzętu zostanie dokonany przez Fundację.
 6. Darowizny rzeczowe dotyczą sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego w postaci:
  (i) lekkich rowerów ze wspomaganiem elektrycznym,
  (ii) rowerów rekreacyjnych oraz
  (iii) ergometrów wioślarskich.
 7. Aby ubiegać się o darowiznę rzeczową należy złożyć wniosek do Fundacji w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. wraz z dokumentami wymienionymi w § 3 pkt 3 (dalej ,,Wniosek o przyznanie darowizny’’). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Wnioski o przyznanie darowizny opiniowane są przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Fundację i Stowarzyszenie działających w ramach Porozumienia z dnia 29 października 2020 r.

Zasady przyznawania darowizn
§ 2

 1. Darowizna rzeczowa może zostać przyznana osobie fizycznej:
  a) posiadającej status weterana poszkodowanego;
  b) której ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 15%;
  c) posiadającej nieposzlakowaną opinię;
  d) której stan zdrowia pozwala na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego w postaci rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowerów rekreacyjnych, ergometrów wioślarskich.
 2. Podstawą rozpatrzenia Wniosku o przyznanie darowizny jest jego poprawne i terminowe złożenie.
 3. Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu zostaną przyznane Wnioskodawcom, których wnioski zostały wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzone przez Zarząd Fundacji, przy czym łączna wartość zakupionego sprzętu w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty ustalonej między Organizatorami Programu.
 4. O przyznaniu darowizny rzeczowej Fundacja informuje Wnioskodawcę.
 5. Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu rehabilitacyjno-sportowego będą przekazywane na podstawie umowy darowizny, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Składanie Wniosków
§ 3

 1. Wniosek o przyznanie darowizny wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać
  w formie skanu (plik pdf) do dnia 25 listopada 2020 r. drogą elektroniczną na adres: fundacja@pgzsa.pl lub w formie pisemnej pocztą albo przesyłką nadaną na adres siedziby Fundacji, ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Złożenie Wniosku o przyznanie darowizny jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Do Wniosku o przyznanie darowizny należy dołączyć:
  a) skan lub kserokopię legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej;
  b) skan lub kserokopia orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej w sprawie ustalenia dla celów odszkodowawczych uszczerbku na zdrowiu;
  c) orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności (załącznik opcjonalny – w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę dodatkowo statusu osoby niepełnosprawnej)
  d) potwierdzoną podpisem klauzulę informacyjną oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W terminie do dnia 5 grudnia 2020 r. Wnioski o przyznanie darowizny złożone do Fundacji poddawane są przez Fundację wstępnej ocenie formalnej, tj. zgodności złożonych przez wnioskodawcę Wniosków z postanowieniami Regulaminu.
 5. Wnioskodawca wezwany do uzupełnienia braków formalnych tj. brak załączników ma możliwość uzupełnienia ich w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wezwania.
 6. W przypadku złożenia Wniosku o przyznanie darowizny po terminie wniosek ten będzie wyłączany z dalszej procedury oceny.

Komisja Kwalifikacyjna
§ 4

 1. Komisja Kwalifikacyjna liczy od 3 do 5 członków, w tym przy składzie 3-osobowym Komisji składa się przynajmniej z dwóch przedstawicieli Fundacji oraz jednego przedstawiciela Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nie może być osoba przystępująca do programu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
 3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w ramach tej Komisji.
 4. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej, członkowie wybierają spośród jej członków Przewodniczącego. Do czasu wyboru Przewodniczącego, funkcję Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pełni Prezes Zarządu Fundacji.
 6. Pracami Komisji Kwalifikacyjnej kieruje Przewodniczący, przy pomocy Sekretarza Komisji wyznaczonego przez Fundację, który nie jest członkiem Komisji.
 7. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego Komisji.
 8. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
  a) prowadzenie posiedzeń;
  b) podawanie koncepcji i wniosków pod głosowanie;
  c) rozstrzyganie kwestii spornych.
 9. Wszyscy członkowie Komisji Kwalifikacyjnej ocenią wszystkie Wnioski o przyznanie darowizny spełniające wymogi formalne.
 10. Komisja Kwalifikacyjnej ocenia każdy Wniosek o przyznanie darowizny przyznając mu odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10. Członkowie Komisji mogą uzupełnić ocenę punktową dodatkowym komentarzem.
 11. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje Wnioski o przyznanie darowizny biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
  a) posiadanie przez Wnioskodawcę sprzętu określonego w § 1 pkt. 4 – 0 lub 1 pkt;
  b) wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu Wnioskodawcy – do 4 pkt;
  c) uszkodzenia organizmu Wnioskodawcy wymagające stałej rehabilitacji – do 3 pkt;
  d) potencjał i zaangażowanie Wnioskodawcy w rehabilitację i aktywność sportową, w tym sport dla niepełnosprawnych – 0 lub 1 pkt;
  e) Wsparcie uzyskane przez Wnioskodawcę w ostatnich 3 latach ze strony Organizatorów – 0 lub 1 pkt.
 12. Sekretarz wylicza średnią arytmetyczną na podstawie ocen przypisanych przez Komisję Kwalifikacyjną do Wniosków o przyznanie darowizny i sporządza listę rekomendowanych Wniosków.
 13. Decydujący głos w przypadku jednakowej liczby punktów przysługuje Przewodniczącemu Komisji Kwalifikacyjnej, który posiada pulę dodatkowych 5 punktów.
 14. Komisja Kwalifikacyjna podczas posiedzenia analizuje i w toku dyskusji zatwierdza finalną listę rekomendowanych Wniosków o przyznanie darowizny, składających się
  z Wniosków z najwyższą liczbą punktów z uwzględnieniem maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację Programu.
 15. Rozstrzygnięcia Komisji Kwalifikacyjnej, w tym również związane z zagadnieniami formalno-organizacyjnymi prac Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
 16. Członków Komisji Kwalifikacyjnej obowiązuje bezstronność wobec każdego
  z opiniowanych Wniosków o przyznanie darowizny.
 17. Komisja Kwalifikacyjna sporządza ze swoich posiedzeń protokół, w którym wskazuje listę do dwudziestu rekomendowanych Wniosków o przyznanie darowizny. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie obecni na posiedzeniu.
 18. Przyjętą przez Komisję Kwalifikacyjną listę rekomendowanych Wniosków wraz
  z uzasadnieniem i rekomendacją dotyczącą sprzętu oraz propozycją wysokości darowizny podpisuje Przewodniczący Komisji, który następnie wraz z ostatecznym protokołem wyboru Wniosków przekazuje ją Zarządowi Fundacji do zatwierdzenia.
 19. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdzone uchwałą Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne.
 20. Fundacja i Stowarzyszenie w terminie do 21 grudnia 2020 r. poinformuje Wnioskodawców o rozstrzygnięciu Programu, publikując listę osób na swoich stronach internetowych.

Dane osobowe
§ 5

 1. Dane osobowe Wnioskodawców będą przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
  z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej (ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa).
 3. Dane osobowe Wnioskodawców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyboru osób, którym zostanie udzielona darowizna rzeczowa przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 4. Wnioskodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres Fundacji.
 5. Składając Wniosek o przyznanie darowizny, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

Postanowienia Końcowe
§ 6

 1. Wnioskodawca, któremu zostanie udzielona darowizna rzeczowa zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu oraz jego serwisowania i naprawy na własny koszt przez okres co najmniej 5 lat bez możliwości odsprzedaży sprzętu.
 2. Niedopełnienie obowiązków określonych w pkt. 1 powoduje wezwanie obdarowanego do natychmiastowego zwrotu sprzętu lub jego równowartości na rachunek bankowy Fundacji i w terminie wskazanym przez Fundację.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacje dotyczące wprowadzonych zmian w Regulaminie będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o przyznanie darowizny
2. Wzór umowy darowizny
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych