Stypendia sportowe

Regulamin

 Uwaga!!! Zmiana w Regulaminie dotyczy:  §3  pkt. 4.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

Cel stypendium: Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie oraz osiągają dobre wyniki w nauce[1].

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem stypendium sportowego jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 2. Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w sportach walki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, oraz osiągającym sukcesy i dobre wyniki w nauce [1].
 3. Stypendium obejmuję następujące dyscypliny: Boks, Taekwondo, Judo, Zapasy, Karate.
 4. Stypendia sportowe są przyznawane zawodnikom w wieku od 16 do 29 lat.
 5. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek do Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 9 poniżej.
 6. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez Komisję Stypendialną powołaną przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Komisja Stypendialna

§ 2

 1. Zasady pracy Komisji Stypendialnej określa odrębny Regulamin Komisji Stypendialnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Komisja Stypendialna sporządza ze swoich posiedzeń protokół, w którym wskazuje do
  pięciu najlepszych zawodników z każdej z wymienionych dyscyplin § 1 ust. 3.
 3. Przyjęty wykaz wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Komisji. Następnie wraz z protokołem przekazuje Zarządowi Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Zasady przyznawania stypendium

§3

 1. Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi, uprawiającemu dyscyplinę sportu wskazaną w § 1 ust. 3 powyżej, i uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jeden z następujących związków:
  Polski Związek Bokserski,
  Polski Związek Taekwondo,
  Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego,
  Polski Związek Judo,
  Polski Związek Zapaśniczy,
  Polski Związek Karate,
  Polski Związek Karate Tradycyjnego.
  lub podmiot działający z upoważnienia takiego związku.
 2. Decyzję o przyznaniu stypendiów Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej  podejmuje w formie uchwały Zarządu, w której określa wysokość oraz okres na jaki stypendium zostało przyznane.
 3. Podstawa wysokości miesięcznego stypendium jest określana przez Zarząd Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wynosi:
  a) do kwoty 1500 złotych brutto dla uczestników: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy ,
  b) do kwoty 1000 złotych brutto dla medalistów Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zawodników kadry narodowej, zawodników najwyższej klasy rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportowej.
 4. Stypendium będzie naliczane w następujący sposób:
  Mistrzostwa Świata:
  I miejsce – do wysokości 1.7 krotności podstawy

  II miejsce – do wysokości 1.6 krotności podstawy
  III miejsce – do wysokości 1.5 krotności podstawy
  Mistrzostwa Europy:
  I miejsce – do wysokości 1,4 krotności podstawy 
  II miejsce – do wysokości 1.2 krotności podstawy 
  III miejsce – do wysokości 1.1 krotności podstawy
  Mistrzostwa Polski:
  I miejsce – do wysokości 1 krotności podstawy 
  II miejsce – do wysokości 0.8 krotności podstawy 
  III miejsce – do wysokości 0.6 krotności podstawy 
 5. Członek kadry narodowej, może uzyskać stypendium na podstawie wyniku określonego
  w § 3 ust. 4 lit. a) powyżej, jeżeli w zawodach w jego konkurencji brało udział minimum 14 zawodników z 12 państw. Brane pod uwagę będą tylko zawody organizowane przez federacje, które są w stałej współpracy z WADA (Word Anti-Doping Agency) oraz regularnie prowadzą badania antydopingowe. Zawody będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy Międzynarodowa Federacja która organizuje zawody zrzesza przynajmniej 80 państw członkowskich.
 6. Członek kadry narodowej, może uzyskać stypendium na podstawie wyniku określonego
  w § 3 ust. 4 lit. b) powyżej, jeżeli w zawodach w jego konkurencji brało udział minimum 12 zawodników z 8 państw. Brane pod uwagę będą tylko zawody organizowane przez federacje, które są w stałej współpracy z WADA oraz regularnie prowadzą badania antydopingowe. Zawody będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy Europejska Federacja która organizuje zawody zrzesza przynajmniej 20 państw członkowskich.
 7. Zawodnik może uzyskać stypendium na podstawie wyniku określonego w § 3 ust. 4 lit. c) powyżej, jeżeli w zawodach, w jego konkurencji, brało udział minimum 16 zawodników w danej kategorii, w rywalizacji sportowej w systemie pucharowym lub innym systemie przewidzianym przez daną organizację sportową.
 8. Z wnioskiem o przyznanie stypendium[2] może wystąpić: osoba fizyczna, klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej.
 9. Do wniosku o stypendium sportowe należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający osiągnięcie wyników sportowych wydany przez: właściwy Związek Sportowy, Federację Światową lub Federację Europejską,
  b) dokument potwierdzający osiągniecie sukcesów i wysokich wyników w nauce (np. świadectwo szkolne, zaświadczenie z uczelni [1]),
  c) pisemne zobowiązanie członka kadry do realizacji programu przygotowań do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz do udziału w tych zawodach[3],
  d) oświadczenie zawodnika o przestrzeganiu Kodeksu Etyki stypendysty Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej[4];
  e) oświadczenie o aktualnym miesięcznym dochodzie netto na jedną osobę przybywającą we wspólnym gospodarstwie domowym[5].
 10. Stypendium może uzyskać do 5 zawodników z danej dyscypliny wskazanej § 1 ust. 3 powyżej. Stypendium wypłacane jest miesięcznie na podstawie umowy stypendialnej. Stypendium będzie przyznawane na okres do końca roku tj. do 31 grudnia 2018 r.
 11. O przyznaniu stypendium informuje się zawodnika oraz organizację sportową do której przynależy.
 12. Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Stypendialną z wybranymi stypendystami zostanie podpisana umowa stypendialna.

 

Składanie Wniosków

§ 4

 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złoży w formie pisemnej do siedziby Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pod adresem ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską.
 2. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli nadanie przesyłki nastąpi przed jego upływem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.). Nadesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. W terminie do dnia 21.02.2018 Wnioski złożone do Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej poddawane są przez upoważnionych pracowników Fundacji wstępnej ocenie formalnej
  tj. zgodności złożonych przez Wniosków z postanowieniami regulaminu.
 4. W przypadku stwierdzenia błędu formalnego, tj. złożenia Wniosku po terminie lub niekompletnego, Wnioski  będą wyłączane z dalszej procedury oceny.

 

Dane osobowe

§5

 1. Dane osobowe Wnioskodawców będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej (ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa).
 3. Dane osobowe Wnioskodawców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyboru stypendystów Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 4. Wnioskodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres Fundacji.

 

Postanowienia Końcowe

§6

 1. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez cały czas pobierania stypendium. Stypendysta oraz klub wnioskujący zobowiązany jest także do informowania organu przyznającego stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo pobierania stypendium, w szczególności:
  a) o utracie zdolności do uprawiania sportu,
  b) o zawieszeniu w prawach zawodnika.
 2. Niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 1 lub czasowe zawieszenie w prawach zawodnika powoduje wstrzymanie stypendium. Fakt zawieszenia zawodnika zgłasza do organu przyznającego stypendium (tj. Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej) organizacja macierzysta zawodnika lub osoba fizyczna.
 3. Niepoinformowanie Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej o sytuacji opisanej w ust. 2 powoduje obowiązek zwrotu stypendium na rachunek bankowy w terminie wskazanym przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 4. Wstrzymane stypendium wypłaca się po stwierdzeniu ustania okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty, z tym że wznowienie wypłaty stypendium następuję od pierwszego dnia miesiąca następującego po stwierdzeniu braku przeszkód do wypłaty.
 5. Zaprzestaje się wypłaty stypendium, jeżeli stypendysta:
  a) został zawieszony w prawach zawodnika,
  b) zakończył karierę sportową,
  c) odmówił udziału w zawodach.
 6. Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej może zobowiązać stypendystę do umieszczenia logo Fundacji PGZ na stroju zawodnika, chyba że regulamin zawodów tego nie dopuszcza.
 7. W programie stypendialnym nie mogą uczestniczyć dzieci członków Zarządu Fundacji PGZ ani członków Komisji Stypendialnej.
 8. Fundacja może dokonywać zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 9. Fundacja jest zobowiązana do poinformowania o zmianach w regulaminie.
 10. Każdy zawodnik, klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej lub opiekun prawny
  w przypadku nieletnich, składając wniosek uczestnictwa w stypendium sportowym na warunkach określonych w niniejszym regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.

 

 

[1] Dotyczy osób uczących się oraz studiujących.

[2] Którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

[3] Dotyczy zawodnika będącego członkiem kadry narodowej.

[4] Kodeks Etyki stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

[5] Według załącznika nr 4 do regulaminu.