Stypendium literackie Fundacji PGZ

Regulamin stypendium

REGULAMIN STYPENDIUM LITERACKIEGO FUNDACJI PGZ

ORGANIZOWANEGO W RAMACH KONKURSU #WOLNOŚĆ – CZYTAJ DALEJ
NA POWIEŚĆ Z WĄTKAMI NIEPODLEGŁOŚCIOWYMI DLA MŁODZIEŻY

 

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Warunki ogólne:
  1) Niniejszy Regulamin Stypendium Literackiego Fundacji PGZ (dalej: „Regulamin”), którego integralną część stanowią załączniki do Regulaminu, określa warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie stypendialnym na napisanie Powieści z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży w określonych kategoriach wiekowych (dalej: „Projekt”).
  2) Organizatorem Projektu jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zwana dalej „Fundacją”.
  3) Celem projektu stypendialnego jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ufundowanie 10 Stypendiów na napisanie Powieści dla młodzieży. Założeniem Powieści będzie przybliżenie tła historycznego, wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
  4) Efektem finalnym Stypendium będą Powieści napisane przez Stypendystów, które wezmą udział w „Konkursie #Wolność – czytaj dalej na powieść z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży” organizowanym wspólnie przez Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Narodowe Centrum Kultury, którego celem jest wydanie dwóch najlepszych Powieści w formie książkowej.
  5) Warunki uczestnictwa w Projekcie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy Wnioskodawca wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • Komisja – Komisja stypendialna składająca się co najmniej z sześciu członków, oceniająca wnioski i decydująca o przyznaniu Stypendiów, powołana przez Fundację;
 • Stypendium – świadczenie pieniężne w kwocie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto, przyznawane przez Komisję, przeznaczone na napisanie Powieści, wypłacane w czterech równych miesięcznych ratach po 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto każda, zgodnie z postanowieniami umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła do Organizatora Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 4. Dopuszczalny jest udział zespołów złożonych nie więcej niż z  dwóch osób;
 • Wniosek –wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę formularz zgłoszeniowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do którego dołączone zostały wymagane załączniki w postaci: krótkiego opisu dotychczasowej działalności twórczej Wnioskodawcy wraz ze Zgłoszeniem powieści;
 • Zgłoszenie powieści – merytoryczna część Wniosku, tj. autorski, zwięzły opis pomysłu na powieść z wątkami niepodległościowymi napisany przez Wnioskodawcę w języku polskim, skierowany do młodzieży z wybranej Kategorii Wiekowej, o objętości maksymalnie 1800 (jeden tysiąc osiemset) znaków ze spacjami oraz fragment Powieści o objętości 3 stron maszynopisu, stanowiące niezbędny załącznik do Wniosku; Jeden Wnioskodawca (osoba lub zespół dwóch osób) może złożyć maksimum trzy Zgłoszenia Powieści, które muszą być zawarte w jednym Wniosku;
 • Kategoria wiekowa – jedna z dwóch grup docelowych młodzieży, do której adresowana ma być Powieść:
 1. I kategoria 11-14 lat,
 2. II kategoria 15 -18 lat;
 • Projekt stypendialny – Projekt polegający na wyłonieniu przez Komisję, spośród nadesłanych do Fundacji poprawnych formalnie Wniosków, do 10 (dziesięciu) Wnioskodawców, spośród których Fundacja wybierze Stypendystów, maksymalnie 5 (pięciu) w każdej z dwóch Kategorii wiekowych. Stypendyści, po zawarciu z Fundacją umowy stypendialnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu otrzymają Stypendium na napisanie Powieści;
 • Stypendysta – Wnioskodawca, któremu na podstawie decyzji Komisji zostało przyznane Stypendium, który podpisał umowę stypendialną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
 • Powieść – epicki utwór literacki o objętości minimum 200, a maksimum 300 stron maszynopisu z wątkami niepodległościowymi, tj.: odnoszący się do postaci historycznych, miejsc i wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W ramach Stypendium Fundacja dopuszcza następujące gatunki powieści: powieść społeczno-obyczajowa, psychologiczna, sensacyjna, przygodowa, fantastyczna, historyczna lub kryminalna;
 • Błąd formalny – wada Wniosku wynikająca z niedostosowania do wymagań związanych z zakresem przedmiotu Projektu, wada wynikająca z nieprzestrzegania Regulaminu.

 

§2.

Uprawnienia i obowiązki Wnioskodawcy

 1. W Projekcie może uczestniczyć osoba fizyczna lub zespół złożony nie więcej niż z dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych spełniających łącznie następujące warunki uczestnictwa:
  a) w terminie określonym w § 3 ust. 1 złożyły do Fundacji osobiście lub przesłały drogą pocztową Wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) dołączyły do Wniosku stworzone samodzielnie Zgłoszenie Powieści oraz krótki opis dotychczasowej działalności twórczej Wnioskodawcy;
 2. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Fundacji oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Projektu, jak również członkowie ich rodzin. Dla celów niniejszego Projektu, za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia z osobami wymienionymi w zdaniu poprzedzającym. Fundacja nie jest zobowiązana do uzyskania od Wnioskodawców pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma prawo – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Wnioskodawcy we wskazanym powyżej zakresie. Fundacja w celu dokonania weryfikacji danych przesłanych przez Wnioskodawcę może także żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości Wnioskodawcy. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Fundację zapytania, dotyczącego relacji zawodowych lub rodzinnych lub udzielenie odpowiedzi potwierdzającej bliskie relacje zawodowe lub rodzinne, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi podstawę do wykluczenia Wnioskodawcy z udziału w Projektu. Fundacja ma prawo wykluczyć Wnioskodawcę z powodu jego relacji zawodowych lub rodzinnych, opisanych w niniejszym ustępie, także wtedy, gdy samodzielnie poweźmie informację o istnieniu takich zależności lub wynikają one z przesłanego skanu dokumentu tożsamości. Dla skuteczności wykluczenia Wnioskodawcy z Projektu, nie jest konieczne uprzednie skierowanie do niego zapytania o jego status czy prośby o zweryfikowanie posiadanych informacji.
 3. Zarówno Zgłoszenie powieści (koncepcja i fragment Powieści) oraz sama Powieść:
  a) muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość Wnioskodawcy/ Wnioskodawców, Stypendysty/Stypendystów i nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich,
  b) nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych materiałów,
  c) nie mogą stanowić materiałów, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny względem Fundacji za wszelkie wady prawne materiałów zamieszczonych we Wniosku, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 5. Wnioskodawca zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Fundacji, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Organizator ma prawo do wzięcia udziału na własny koszt w sporze pomiędzy Wnioskodawcą a osobami trzecimi zgłaszającymi takie roszczenia.
 6. Wnioskodawca, któremu zostanie przyznane stypendium na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i który zawrze z Organizatorem stosowną umowę, zobowiązuje się do wyrażenia zgody na udział w konkursie na powieść dla młodzieży pod nazwą „#WOLNOŚĆ – czytaj dalej”, którego realizatorem będzie Organizator lub Organizator wspólnie z innymi podmiotami.

§3.

Termin i tryb naboru Wniosków

 1. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie przez osoby do tego uprawnione Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 15 marca 2018 roku.
 2. Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: fundacja@pgzsa.pl w temacie wiadomości wpisując: „Stypendium literackie”.
 3. Wnioski w formie papierowej w kopercie z dopiskiem – „Stypendium literackie” mogą być składane w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00 lub przesyłane pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.
 4. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę wersji papierowej Wniosku, Fundacja zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy do przesłania również wersji elektronicznej Wniosku we wskazanym przez siebie terminie.
 5. Termin uznaje się za zachowany jeżeli nadanie przesyłki nastąpi przed jego upływem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) Nadesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Wnioskodawca poprzez zgłoszenie się do Projektu potwierdza, iż zapoznał się ze wzorem umowy stypendialnej stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w szczególności w zakresie uprawnień i obowiązków stypendysty i akceptuje ich treść.
 7. Złożone Wnioski nie będą zwracane.
 8. Przygotowanie Wniosku następuje na koszt Wnioskodawcy.

 

§4

Błędy formalne

 1. Za Błędy formalne Wniosku uznaje się w szczególności:
  a) złożenie Wniosku albo przesłanie Wniosku do Fundacji przez osobę nieuprawnioną,
  b) złożenie Wniosku albo przesłanie Wniosku do Fundacji przez zespół złożony z więcej niż dwóch osób,
  c) złożenie albo przesłanie Wniosku sporządzonego niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  d) brak wymaganych załączników do Wniosku w postaci Zgłoszenia powieści przez Wnioskodawcę oraz krótkiego opisu dotychczasowej działalności twórczej Wnioskodawcy,
  e) naruszenie przez Wnioskodawcę któregokolwiek z warunków wymienionych w § 2 ust. 3,
  f) złożenie w Projekcie więcej niż jednego Wniosku lub złożenie Wniosku zawierającego więcej niż trzy Zgłoszenia Powieści,
  g) inne sytuacje odpowiadające definicji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt 10.

2. W przypadku stwierdzenia przynajmniej jednego Błędu formalnego, złożony Wniosek jest wyłączany z dalszej procedury oceny.

 

§5.

Zasady oceny Wniosków oraz przyznawania stypendiów
w Projekcie

 1. Ocenie formalnej poddawane są Wnioski przekazane Fundacji, w terminie określonym w § 3 ust. 1.
 2. W terminie do dnia 15 marca 2018 r. złożone do Fundacji Wnioski sprawdzane są pod względem formalnym przez wyznaczonych pracowników Fundacji.
 3. Wstępna ocena formalna dokonana zgodnie z ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
 4. W terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r., Wnioski zakwalifikowane jako poprawne formalnie, poddane zostaną ocenie Komisji, która wyłoni do 10 (dziesięciu) najwyżej ocenionych Wnioskodawców, w tym maksymalnie 5 (pięciu) w każdej Kategorii wiekowej, którzy po zawarciu z Fundacją umowy stypendialnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zostaną Stypendystami i otrzymają Stypendium na napisanie Powieści.
 5. Stypendyści zobowiązani są dostarczyć gotowe Powieści najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. w sposób określony w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 6. Stypendium, o którym mowa w ust. 4 wypłacane będzie w czterech równych, miesięcznych ratach, zgodnie z postanowieniami umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Stypendium, o którym mowa w ust. 4 oraz w § 1 ust. 2 pkt 9 przyznawane będzie w kwocie brutto, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, Fundacja – jako płatnik – jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki pobierane będą zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Fundacja przekazuje Stypendium na rachunek bankowy Stypendysty w kwocie netto.
 8. Stypendysta otrzyma z Fundacji informację o wysokości uzyskanego dochodu i wysokości potrąconej zaliczki na poczet podatku dochodowego, w celu złożenia rocznego zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania Stypendysty.
 9. Wnioskodawcom biorącym udział w Projekcie mogą zostać przyznane Stypendia wyłącznie na okres pisania Powieści w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
 10. Stypendium jest przyznawane wyłącznie w celu napisania Powieści.
 11. Stypendia przyznawane są uchwałą Zarządu Fundacji na podstawie decyzji Komisji.
 12. Decyzja Komisji w przedmiocie przyznania Stypendiów zostanie podjęta w terminie do dnia 29 marca 2018 r.
 13. Uchwała Zarządu zostanie podjęta niezwłocznie po przekazaniu Fundacji decyzji Komisji
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału środków niż wskazany w ust. 4 i 6, a także do nieprzyznania Stypendium.

 

§6.

Komisja

 1. Członków Komisji powołuje Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Komisja składa się z wybranych przez Fundację przedstawicieli środowiska naukowego i literackiego, Narodowego Centrum Kultury oraz przedstawicieli Fundacji.
 3. Regulamin Pracy Komisji, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§7.

Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji    

 1. Informacja o przyznanych Stypendiach jest publikowana na stronie internetowej Fundacji.
 2. Stypendyści otrzymują niezwłocznie pisemne oraz e-mailowe zawiadomienie
  o przyznaniu Stypendium.
 3. Decyzja w sprawie przyznania Stypendium, potwierdzona uchwałą Zarządu Fundacji ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§8.

Rozliczenie otrzymanego Projektu

 1. W sytuacji niewywiązania się przez Stypendystę z postanowień zawartej umowy stypendialnej, w szczególności w razie wykorzystania Stypendium niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nienależnej lub nadmiernej wysokości, Fundacja z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, uprawniona jest do żądania zwrotu przyznanej kwoty Stypendium wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie Stypendium Komisja może na uzasadniony wniosek Stypendysty wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane Stypendium lub terminu rozliczenia Stypendium. Po wyrażeniu zgody przez Komisję, sporządzony zostanie odpowiedni aneks do umowy stypendialnej.

 

§9.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Wnioskodawcy/Stypendysty będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej (ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa).
 3. Dane osobowe Wnioskodawcy/Stypendysty będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Projektu.
 4. Wnioskodawca/Stypendysta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres Fundacji.

 

§10.

Postanowienia końcowe

 1. Wnioskodawca/Stypendysta zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. W przypadku stwierdzenia, że we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie Wniosku z przyczyn formalnych lub następuje anulowanie podjętej decyzji o przyznaniu Projektu.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Projektu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Projektu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikowała regulamin Projektu.

 

§11.

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór Wniosku – załącznik nr 1 (w 2 wersjach – Wnioskodawca albo zespół),
 2. Wzór Umowy stypendialnej zawieranej ze Stypendystą – załącznik nr 2,
 3. Regulamin Pracy Komisji – załącznik nr 3.