O fundacji

Polityka prywatności

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych opracowano niniejszą politykę prywatności. Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych czy też wytwarzanych informacji jest priorytetem Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (dalej jako „Fundacja”). Dokładamy starań, aby podejmowane przez nas działania realizowane były na najwyższym poziomie. Mamy poczucie szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzoną działalnością. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z najwyższymi standardami i aktualnymi regulacjami, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). W niniejszej polityce informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także o prawach podmiotów danych.

Co rozumiemy przez dane osobowe i ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy wykonywanie wszelkich czynności na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są wykonywane w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku, w którym administratorem otrzymanych, zebranych, przekazanych, powierzonych danych osobowych jest Fundacja. Dotyczy to wszystkich przypadków, w których Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. Fundacja realizuje swoje obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 i art. 14 RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000667056, NIP 7010673508, REGON 366770823.
W razie zapytania dotyczącego danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo_fundacja@pgzsa.pl.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe, które podają lub udostępniają nam Państwo w historii przeglądania naszej strony internetowej w ramach korzystania z niej, realizacji naszych usług na Państwa rzecz oraz wykonywania celów statutowych Fundacji. Prowadzimy też zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na naszych stronach internetowych. Dane osobowe, które zbieramy, podają Państwo dobrowolnie, lecz są one niezbędne do świadczenia naszych usług. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji i świadczenia usług zawartych w formularzach udostępnionych na naszych stronach oraz wykonywania działalności statutowej w następującym zakresie:

 • dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów, adres poczty elektronicznej);
 • dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. dane dotyczące transakcji finansowych);
 • dane techniczne i dotyczące wyszukiwania na stronie internetowej, które mogą być danymi osobowymi (np. adresy IP, identyfikatory plików cookie, dane dotyczące historii przeglądania, informacje o urządzeniu użytkownika itp.);
 • dane szczególnych kategorii (np. dane o stanie zdrowia), które wiążą się z uczestnictwem w programach i inicjatywach realizowanych przez Fundację.

Jaki jest cel przetwarzania podawanych przez Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna wraz z uzasadnieniem?

 • Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przetwarzanie trwa przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji. Administrator w związku z zawarciem i wykonaniem umowy kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.

 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przetwarzanie kończy się po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów.

 • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi – art. 6 ust. 1. lit. f RODO

Przetwarzanie trwa przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników, klientów lub kontrahentów.

 • Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przetwarzanie trwa przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 • Prowadzenie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie trwa do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.

 • Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie trwa do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

 • Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (adresów e-mail i numerów telefonów) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji i związanych z nimi roszczeniami.

 • Prowadzenie statutowej działalności Fundacji oraz realizacja projektów wymagających przetwarzania danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Przetwarzanie do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe? Jakie są kryteria ustalania takich okresów?
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one zebrane, oraz przepisów prawa nakładających na Fundację określone obowiązki prawne w tym zakresie. Natomiast w przypadku udzielenia zgody – aż do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań zainicjowanych z Państwa strony ograniczających wyrażoną wcześniej zgodę.

Fundacja przetwarza dane przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Przykładowo Fundacja przechowuje dane w zakresie realizacji zawartej umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych, podatkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane w związku z różnymi celami lub podstawami prawnymi przetwarzania (np. odwołanie zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych nie spowoduje, że Fundacja przestanie przetwarzać dane ze względu na inne cele wynikające z uwarunkowań prawnych).

Jakie prawa Państwu przysługują jako podmiotom danych osobowych?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://www.uodo.gov.pl/pl (w razie uwag lub wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie administratora).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przesłania danych innemu administratorowi.

W celu realizacji powyższych praw należy wysłać korespondencję na adres rodo_fundacja@pgzsa.pl.
W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Ponadto w razie stosownego żądania zostaną Państwo poinformowani o tych odbiorcach.

Komu udostępniamy dane?
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, a także organom administracji publicznej oraz podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie realizacji celów statutowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego wytycznymi.

W takich przypadkach wymagane jest od podmiotów trzecich zachowanie poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikowane jest, czy zapewniają one odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez zaufanych partnerów Fundacji odbywa się na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody. Zaufani partnerzy prowadzą zautomatyzowaną analizę aktywności na stronie internetowej oraz używają do tego celu plików cookies.

Lista zaufanych parterów:

 • Matomo (więcej informacji na stronie: www.matomo.org);
 • MDDP Outsourcing Sp. z o.o. Sp. k.;
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com).

Przetwarzanie danych w plikach cookies
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu Fundacji. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo.

Powyższe zbierane dane są następnie przez systemy Fundacji anonimizowane. Zebrane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Fundacja korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale się zmienia, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszej stronie WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony WWW i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów Fundacji;
 • monitorowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • monitorowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji.

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów. W związku z powyższym zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania plików cookies do obsługi witryn internetowych przez dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Fundację lub przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kompleksowe szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, m.in.:

 • Microsoft Edge/Internet Explorer;
 • Mozilla Firefox;
 • Chrome;
 • Opera.

Fundacja informuje, że odrzucenie plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych serwisów lub w niektórych przypadkach, uniemożliwieniem korzystania z produktów.

Wtyczki społecznościowe
Na stronie internetowej Fundacji znajdują się odnośniki do serwisu Facebook. Używając odpowiedniego przycisku logujesz się w serwisie Facebook, w którym obowiązują odrębne zasady i procedury ochrony prywatności:
http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Postanowienia szczególne dotyczące profilu Fundacji dostępnego na facebook.com:

 • w związku z korzystaniem z niniejszego fanpage przetwarzane mogą być dane osobowe użytkowników. Dostawca usługi i głównym administratorem w rozumieniu RODO jest firma Facebook Ireland Ltd. W ograniczonym zakresie administratorami są także twórcy niniejszego fanpage;
 • użytkownikiem w rozumieniu Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron fanpage Fundacji lub kontaktująca się z Fundacją za pomocą Facebooka;
 • w celu lepszego zrozumienia sposobu odbioru fanpage oraz lepszego dopasowania treści reklamowych Fundacja korzysta ze statystyk serwisu.

W tym zakresie Fundacja jest, wraz z firmą Facebook Ireland Ltd., współadministratorem (art. 26 RODO)

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności współadministratorów oraz relacje pomiędzy współadministratorami, a użytkownikami znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Sposób działania i zakres zbieranych informacji przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Zmiany w Polityce Prywatności
W celu zapewnienia, że Polityka Prywatności spełnia aktualne wymogi nałożone przepisami prawa, Fundacja zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych funkcjonalności i usług strony internetowej Fundacji.

Niniejszy dokument został opublikowany dnia: 18.07.2022 r.