Wspólne Bezpieczeństwo

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa zawiązują sojusz na rzecz weteranów

Wspólne działania na rzecz weteranów oraz pielęgnowanie pamięci o poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa żołnierzach to główne zapisy listu intencyjnego podpisanego przez PGZ S.A. i Centrum Weterana podczas 31 edycji MSPO. Co ważne, zawiązanie współpracy nastąpiło w przededniu startu polskiej drużyny narodowej w zawodach weteranów Invictus Games w Düsseldorfie. 

W ramach swojej działalności społecznej PGZ S.A. od lat angażuje się we wspieranie środowiska weteranów. Jest to jeden z priorytetów spółki w zakresie działań CSR, jednocześnie stanowiący naturalny kierunek inicjatyw dla podmiotu z branży zbrojeniowej. Przejawem tych działań jest finansowanie udziału części polskiej reprezentacji, a także osób towarzyszących polskiej drużynie podczas Invictus Games. Zadania te prowadzone są w ścisłej kooperacji z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa – instytucji podległej Ministerstwu Obrony Narodowej, głównego ośrodka aktywizacji i wsparcia zarówno dla byłych uczestników misji zagranicznych, jak i rodzin poległych żołnierzy. Poprzez różne formy działalności Centrum upowszechnia wśród społeczeństwa dorobek i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa.

– Jako główny partner i dostawca sprzętu oraz wyposażania dla Wojska Polskiego, czujemy bliską więź z żołnierzami i wojskiem. Tym większe zobowiązanie dotyczy weteranów, w tym weteranów poszkodowanych. Od lat wraz z powołaną przez spółkę Fundacją PGZ, w ścisłej współpracy z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa realizujemy zadania na rzecz tego środowiska. Jest to dla nas – jako Grupy Kapitałowej – ważne choćby ze względu na liczną, ponad 150 osobową grupę serwisantów, pracowników naszych spółek, którzy wpierali Polskie Kontyngenty Wojskowe, i choć formalnie nie posiadają statusu weterana, dzielą z weteranami przeżycia, doświadczenia, a czasem troski – podkreślił Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przewodniczący Rady Fundacji PGZ.

Dzisiejsze porozumienie pomiędzy PGZ S.A. a Centrum Weterana jest potwierdzeniem i utrwaleniem dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi podmiotami. PGZ S.A. wspiera polskich żołnierzy nie tylko dostarczając im najlepszy możliwy sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w trakcie działań poza granicami kraju, ale również angażując się we wsparcie weteranów i ich środowiska w szerszym tego słowa znaczeniu. Dobrym przykładem jest wsparcie polskiej reprezentacji weteranów na zawodach sportowych Invictus Games. Mam nadzieję, że dzięki dalszej współpracy będziemy mogli realizować inne, równie potrzebne dla całego środowiska polskich weteranów przedsięwzięcia – zaznaczyła mjr dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana.

Celem podpisanego listu intencyjnego jest zacieśnienie obecnej współpracy Centrum Weterana i PGZ S.A. na rzecz uczestników misji i operacji zagranicznych. Stanowi on jednocześnie punkt wyjścia dla nowych projektów skierowanych do środowiska weteranów, jak i promujących w społeczeństwie ich pozytywny wizerunek oraz propagujący ich wkład w kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzięki temu porozumieniu wachlarz zadań i wspólnych przedsięwzięć będzie mógł być szerszy, a przez to jeszcze lepiej odpowie on na potrzeby środowiska uczestników misji zagranicznych.